مزایا برای پذیرندگان

 مزایای عضویت در شبکه پذیرندگان کارت اعتباری پارسه:

– ارتقای چند برابری میزان فروش
– اتصال به بزرگترین و گسترده ترین شبکه باشگاه مشتریان سراسر کشور
– تبلیغات بدون هزینه فعالیتها و محصولات
– ارتقائ روند سرعت، کمیت و کیفیت برند شدن
– امکان مدیریت بهینه و منطقی و هوشمند عرضه و تقاضا
– امکان تحلیل و ارزیابی سلایق مشتریان و برنامه ریزی برای تولید محصولات پرطرفدار
– بهره مندی دوسویه از مزایا و امکانات باشگاه مشتریان پارسه برای خرید نیازمندیها و فروش محصولات
– رونق کسب و کار و سهیم بودن در ارتقای توان خرید مردم و تحقق رشد اقتصادی و رفاه عمومی