مقدمه

مطالعات علمی و اقتصادي ثابت کرده است پس اندازهاي غیر مالی که مظهر آشکار آن بیمه هاي عمر و پس انداز می‌باشد در تمامی جوامع دنیا  یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در فرایند توسعه اقتصادي و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی (Resistive economy)  محسوب می‌شوند.

در پس اندازهاي مالی سرمایه‌هاي پراکنده در سطح جامعه براي خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، ماشین، جواهرات و…. صرف می‌شود.

اما در پس‌اندازهاي غیر مالی این سرمایه‌ها براي خرید اوراق مشارکت براي توسعه کارخانجات و صنایع و بیمه‌هاي عمر با ویژگی پس‌انداز جهت سرمایه‌گذاري‌هاي مولد و زیر بنایی در کشور صرف می‌شود.

تیم پژوهشی طرح  پارسه کارت، با مطالعاتی که در اقتصادهاي مختلف دنیا انجام داده به این نتیجه رسیده است در کشورهایی که نسبت بیمه‌هاي عمر و پس انداز به تولید ناخالص ملی 30 بوده؛ توسعه و رشد اقتصادي تقریباً دو برابر کشورهایی بوده که این نسبت در آن کشورها 15 بوده است.  نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد رابطه مستقیم میان پس انداز و تولید ناخالص ملی و  توسعه اقتصادي می‌باشد.

در طرح پارسه کارت همزمان با افزایش قدرت خرید مردم توسط ابزار مالی طراحی شده پارسه کارت، پس‌اندازهاي غیر مالی نیز در قالب یکی از صور بیمه‌هاي عمر و پس انداز به موازات آن توسعه پیدا کرده و با ورود تدریجی ذخایر و منابع این پس اندازها به چرخه صنعت و تولید سرمایه‌گذاري‌هاي مولد در کشور توسعه پیدا می‌کند و معضل  اشتغال در کشور حل و مرتفع می‌گردد. بدین معنی با افزایش قدرت خرید مردم یک بیمه‌نامه عمر و پس انداز متناسب با وضعیت اقتصادي و درآمدي خانوار، سن، تعداد فرزندان و… توسط شرکت طراحی و به دارندگان پارسه کارت ارائه می‌گردد که در آینده تمامی دغدغه‌هاي آنها را اعم از بازنشستگی، ازدواج، تامین مسکن و اشتغال فرزندان، هزینه‌هاي بیماري، از کارافتادگی و فوت ناگهانی سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

از سوی دیگر با اجراي طرح پارسه کارت، واسطه ها و دلالان براي اینکه حذف و از گردونه زنجیره اقتصادي خارج نشوند دیگر نمی‌توانند بصورت غیر متعارف و غیر منطقی قیمت کالا و خدمات را چندین برابر افزایش داده و آنرا به مردم و مصرف کننده‌ها تحمیل کنند، در این طرح واسطه‌ها در قبال خلق ارزش روي کالا و خدمات؛ کارمزد منطقی تحصیل می‌نمایند؛ بدین معنی که با توزیع گسترده و به موقع کالا و خدمات در کشور به عنوان تسهیل کننده فی‌مابین تولید کننده و مصرف کننده عمل نموده و کسب درآمد می‌نمایند. با اجراي طرح مذکور در کشور به جاي خلق پول خلق اعتبار  حادث می‌شود.

در طرح  پارسه کارت با تقویت قدرت خرید مردم و جایگزین کردن معاملات اعتباري به جاي معاملات نقدي و به موازات آن توسعه پس اندازهاي غیر مالی و ایجاد سرمایه گذاری‌هاي مولد از محل این پس اندازهاي غیر مالی به تدریج کشور شاهد توسعه اقتصادي بسیط و پویا شده و اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد.

با اجراي طرح  پارسه کارت اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شده و رونق پیدا میکند،  معادله عرضه و تقاضا در کشور متوازن شده و بازارهاي مالی بخصوص بازار سرمایه بشدت تحریک می‌شوند که نتیجه و حاصل برآیند همه این تحولات، حرکت بخش‌هاي مولد و کارخانجات در کشور و جذب نیروي کار توسط آنها و حل معضل  اشتغال و بیکاري و سایر مشکلات معیشتی مردم می‌باشد.