ترمه (پذیرنده اعتباری)

عنوان صنف: صنایع دستی
پیش پرداخت: دارد
تعداد اقساط:
اضافه نرخ ماهانه:
نام صاحب فروشگاه: فردین
نام خانوادگی صاحب فروشگاه: حسین پناهی
تلفن فروشگاه: 08733244500
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس فروشگاه: خیابان صفری، خیابان نوروز، کوچه ثمر پلاک 37
توضیحات: -